Kodeks Dostawców

Kodeks Etyczny Dostawców Koncernu HeidelbergCement

Maj 2017 

Nasza działalność podlega odpowiednim prawom i przepisom krajowym dotyczącym ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktu oraz spraw socjalnych.  Poza tym koncern HeidelbergCement formalnie zwraca się do wszystkich swoich dostawców z prośbą o przestrzeganie zasad naszego Kodeksu Etycznego oraz postępowanie zgodne z tym Kodeksem.

Opierając się na „Kodeksie Etyki Biznesowej” koncernu HeidelbergCement, nasz Kodeks Etyczny Dostawców ma za zadanie zapewnić zgodność z międzynarodowym standardem odpowiedzialności społecznej SA 8000 i standardem środowiskowym ISO 14001 oraz zasadami Międzynarodowej Organizacji Pracy wśród naszych dostawców.

Ten globalnie stosowany Kodeks Etyczny Dostawców stanowi podstawę wszystkich relacji umownych. Koncern HeidelbergCement ceni sobie bliską i efektywną współpracę z naszymi dostawcami. W związku z tym, jeśli poprawa istotnych nieprawidłowości niezgodnych z Kodeksem Etycznym Dostawców nie uda się, albo z powodu braku chęci ze stron dostawcy, albo kiedy plan naprawczy nie może zostać wdrożony w uzgodnionych terminach, w ostateczności współpraca zostanie rozwiązana.

Kodeks Etyczny Dostawców

Kodeks Etyczny Dostawców koncernu HeidelbergCement wymaga od Dostawców HeidelbergCement spełnienia następujących warunków:

Warunki pracy / zatrudnienie

 1. Dostawcy nie mogą stosować pracy dzieci na żadnym etapie produkcji. Dostawcy winni spełniać wymagania konwencji MOP co do minimalnego wieku zatrudnienia.
 2. Wynagrodzenie i świadczenia winny być zgodne z podstawowymi zasadami dotyczącymi płacy minimalnej, nadgodzin i prawnie wymaganych świadczeń.
 3. Nie wolno korzystać z żadnej formy pracy przymusowej, a pracownicy muszą mieć swobodę rezygnacji z zatrudnienia za odpowiednim wypowiedzeniem.
 4. Dostawcy winni przestrzegać prawa pracowników do swobody zrzeszania się i uznawać prawo pracowników do zawierania umów zbiorowych, gdzie prawo to dopuszcza.
 5. Pracownikom należy zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy, spełniające lub przewyższające odpowiednie standardy BHP.

Standardy środowiskowe

 1. Działalność dostawców winna być prowadzona z poszanowaniem środowiska i być zgodna z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w danym kraju.
 2. Wszystkie dostarczane produkty i usługi winny spełniać wymagania środowiskowe, jakościowe i bezpieczeństwa wskazane w odnośnych umowach oraz winny być bezpieczne zgodnie ze swoim zastosowaniem.

Etyka biznesowa

 1. Działalność winna być prowadzona w sposób uczciwy. Nie można dokonywać płatności, wyświadczać usług, dawać prezentów, czy innych korzyści, ani też oferować ich żadnemu pracownikowi firmy HeidelbergCement lub stronom trzecim, z zamiarem wywarcia wpływu na sposób wykonywania obowiązków przez pracownika firmy, należącej do koncernu HeidelbergCement lub stronę trzecią. Podobnie firma, należąca do koncernu HeidelbergCement nie będzie oferować ani przekazywać takich płatności, usług, prezentów czy innych korzyści żadnemu dostawcy, które miałyby wywrzeć wpływ na sposób wykonywania jego obowiązków.
 2. Szanowane winny być prawa człowieka, nie dopuszcza się żadnej formy nękania czy dyskryminacji wobec pracowników. Powyższy zakaz obejmuje miedzy innymi dyskryminacje ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, kolor skóry, orientacje seksualną, niepełnosprawność czy wiek.

Końcowe uwagi

 1. Oczekuje się, że bezpośredni dostawcy firmy, należącej HeidelbergCement zapewnią przestrzeganie zasad niniejszego Kodeksu Etycznego Dostawców przez ich bezpośrednich dostawców i dokonają sprawdzenia, czy te zasady są przestrzegane w ich łańcuchach dostaw.
 2. Przestrzeganie tych standardów to długoterminowy proces uczenia się i rozwoju. Będziemy współpracować z naszymi dostawcami w celu zapewnienia przestrzegania, ciągłej oceny i aktualizacji tych zasad w miarę potrzeb.
 3. Dostawcy mogą zgłaszać wszelkie zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowych zachowań w odniesieniu do obowiązującego prawa lub wewnętrznych standardów HeidelbergCement poprzez łącze alarmowe  "MySafeWorkplace" (www.mysafeworkplace.com). 

  Hakan Gurdal, Członek Zarządu                         Dr Ines Ploss, CPO Dyrektor ds. Zakupów  
  Hakan.Gurdal@heidelbergcement.com              ines.ploss@heidelbergcemnet.com