Ogólne warunki zakupów Grupy Górażdże

I.Uwagi ogólne

1.Nasze zamówienia podlegają wyłącznie poniższym warunkom i zasadom zakupów, które mogą być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń. Niniejsze warunki i zasady stanowią integralną część umowy. Inne warunki i zasady ze strony dostawcy nie są częścią umowy, nawet jeżeli jednoznacznie się im nie sprzeciwiamy lub − będąc świadomi sprzecznych warunków i zasad dostawcy −przyjmujemy towar bez zastrzeżeń.

2.Dostawca jest zobowiązany m ciągu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego zamówienia do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a w szczególności ilości, cen jednostkowych, wartości zamówienia i terminów realizacji dostaw. W przypadku braku niniejszego potwierdzenia, przyjmuje się, że dostawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zamówieniu przez zamawiającego.

3.Wszystkie zamówienia, uzgodnienia i dodatkowe porozumienia, jak również jakiekolwiek późniejsze zmiany w umowach, są ważne i wiążące tylko wtedy, jeżeli zostały zgodnie potwierdzone w formie pisemnej przez obie strony. Modyfikacje tych porozumień należy również wykonywać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.Przy robotach montażowych, pracach konserwacyjnych, przeglądach, remontach, naprawach i innych usługach mają zastosowanie dodatkowe warunki i terminy.

5.Nasze ogólne warunki zakupów mają również zastosowanie do przyszłych transakcji z danym dostawcą.

II.Ceny

Ceny określone w zamówieniu są stałe i obejmują ceny wszystkich usług dodatkowych, wymaganych na mocy umowy (np. koszty transportu, Międzynarodowe Reguły Handlu- Incoterms, koszty pakowania, ubezpieczenia, inspekcji).

III. Termin dostawy

1.Uzgodnione terminy dostaw są wiążące i muszą być bezwzględnie dotrzymane. Jeżeli dostawca stwierdzi, że w całości lub częściowo nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy lub nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań na czas, powinien niezwłocznie poinformować nas na piśmie, podając oczekiwany czas opóźnienia oraz jego powód.

2.Jeżeli dostawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań dotyczących realizacji dostawy/usługi w uzgodnionym terminie, poniesie odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.  Przysługuje nam również prawo do roszczeń z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawie.

3.W przypadku, gdy miejscem wydania towaru jest nasz magazyn, to dostawca jest zobowiązany do wydania towaru w godzinach od 7.00 do13.00

4.Dostawy częściowe nie są dozwolone bez uzyskania pisemnej zgody zamawiającego.

5.. W przypadku realizacji dostawy towaru na magazyn Zamawiającego, przed uzgodnionym terminem dostawy, podanym w zamówieniu, zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru na swój stan magazynowy. Ponadto jeżeli na pisemne żądanie dostawcy, zamawiający przyjmie towar na swój stan magazynowy, przed uzgodnionym terminem dostawy, to Zamawiający ma prawo obciążyć dostawcę kosztami składowania towaru na swoim magazynie.

IV.Gwarancje

1.    Dostawca gwarantuje, iż dostarczone towary spełniają normy i uzgodnione specyfikacje techniczne i jakościowe, są zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami technicznymi jak również innymi  przepisami, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, zapobiegania wypadkom i ochrony zatrudnienia. Dostawca gwarantuje ponadto, iż dostarczone towary są kompletne i wolne są od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych, które mogłyby mieć wpływ na pomniejszenie wartości lub żywotności  w odniesieniu do zwyczajowego/umownego użytkowania. Integralną częścią towaru jest instrukcja obsługi w języku polskim lub inna informacja niezbędna do porawidłowego korzystania z towaru, prawidłowo wypełniony dokument gwarancyjny oraz dokument porwierdzający zgodność towaru z normami lub przepisami.

2.    Jeśli Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku ( „Rozporządzenie REACH”) w obecnej wersji ma zastosowanie do dostarczanych towarów, to Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH (łącznie z rejestracją). Dostawca zwalnia nas od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie wszelkich roszczeń dochodzonych przeciwko nam przez osoby trzecie (w tym władze publiczne) ze względu na niezgodność z wymogami Rozporządzenia REACH. Dostawca jest zobowiązany do informowania nas o ewentualnych zmianach norm REACH dotyczących przedmiotów dostawy (tj. zmodyfikowane karty charakterystyki), natychmiast i bez uprzedniego wnioskowania z naszej strony.

3.    Mamy prawo do roszczeń z tytułu gwarancji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, o ile strony − w formie pisemnej − nie uzgodniły inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie, niezależnie od żądań o świadczenia zastępcze. W przypadku świadczeń zastępczych (usunięcie wad lub dostawa zamiennika), dostawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem wad lub dostawy zamiennika. Roszczenie o odszkodowanie obejmuje także wszelkie pośrednie szkody  poniesione w następstwie i w związku z dostarczeniem towarów wadliwych..

4.    Dostawca udziela gwarancji na dostarczone towary na okres przewidziany prawem, nie krótszy jednak od jednego roku od dnia wydania towaru (chyba że w treści zamówienia zastrzeżono dłuższy okres gwarancji). W przypadku naprawy lub wymiany części, do części naprawionej lub wymienionej będzie miał zastosowanie nowy okres gwarancji, taki jak w przypadku części oryginalnej.

5.    Dostawca powinien posiadać powszechnie uznawany system zapewnienia jakości i odpowiednio go potwierdzić na nasze żądanie.

6.    W świetle zobowiązań zapewnienia odpowiedniej jakości, zgodnie z § IV , towary po ich przybyciu będą poddane kontroli tylko w odniesieniu do ich rodzaju i ilości oraz widocznych na zewnątrz uszkodzeń spowodowanych przez transport. O wadach jakościowych powiadomimy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 10 dni po ich wykryciu.

V.    Prawa osób trzecich, prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej

1.    Dostawca gwarantuje, że dostarczane towary nie są obciążone prawami osób trzecich, w tym w szczególności prawami  autorskimi, własności przemysłowej, takimi jak patenty, wzory użytkowe, projekty, znaki towarowe i nazwy handlowe. Dostawca zwalnia nas od jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz zobowiązuje się chronić i zabezpieczać nas przed wszelkimi roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności i  jakichkolwiek wynikłych z tego tytułu szkód lub kosztów związanych ze stosowaniem lub sprzedażą towarów zgodnie z zawartą umową, natychmiast po naszym pierwszym pisemnym żądaniu.

2.    Projekty, rysunki, modele, profile statystyczne, nośniki danych i tym podobne, a także wszelkie materiały dostarczone przez nas pozostają naszą własnością. Są one chronione przez prawo autorskie, i ani one, ani inne produkty wytwarzane przy ich pomocy, nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody. Nie mogą one być używane lub wykorzystane przez osoby trzecie ani wykorzystywane w celach reklamowych, nawet po upływie ustalonego w umowie terminu pod rygorem dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia umowy. Ponadto, każde takie zachowanie uprawnia nas do wycofania się z umowy.

VI. Ubezpieczenie

Dostawca pokrywa w całości koszty polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wystarczającej na pokrycie szkód spowodowanych przez niego samego, jego pracowników, jego przedstawicieli lub szkód spowodowanych przez  dostarczony towar. Dostawca, na nasze wezwanie, powiadamia nas o kwocie ubezpieczenia pokrywającej dane wydarzenie szkodliwe.

VII.Instrukcje wysyłki

Dostawca zgadza się zastosować metodę transportu, która jest najbardziej odpowiednia i po najniższym koszcie dla nas. Dostawca jest odpowiedzialny za należyte opakowanie towaru.

VIII. Fakturowanie i płatności

1.Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, faktury wraz z numerem identyfikacji podatkowej, należy składać do Górażdże Cement S.A., ul Cementowa 1 Chorula 47-316 Górażdże, po dostawie lub po wykonaniu usługi i po podpisaniu przez nas protokołu odbioru.

2.Dostawca jest odpowiedzialny za wyszczególnienie naszego numeru zamówienia na wszystkich fakturach, dokumentach przewozowych, jak również w innej korespondencji. Ponadto dostawca jest zobowiązany podawać w tych dokumentach pełną nazwę towaru wraz z numerem katalogowym, PKWiU oraz – o ile to możliwe – nasz numer materiału SAP. Jeśli dostawca nie będzie wywiązywał się z powyższych zobowiązań, to  ponosi on odpowiedzialność za wszelkie niedogodności wynikające z tego faktu.

3.    Terminy płatności rozpoczynają się od wyznaczonego terminu, ale nie wcześniej niż po potwierdzeniu przez nas dostawy/wykonania świadczenia zgodnie z umową i po otrzymaniu przez nas prawidłowej faktury.

4.    Zapłata nie jest uważana za wyrażenie zgody na warunki i ceny. Termin płatności nie narusza gwarancji dostawcy oraz prawa do złożenia reklamacji z tytułu wady towaru.

5.    O ile  w treści zamówienia nie został podany inny  termin płatności , to płatność realizowana będzie w ciągu  60 dni od dnia dostawy i otrzymania faktury, z uwzględnieniem harmonogramu płatności Grupy Górażdże , stanowiącym załącznik do niniejszych warunków. 

VIII.KARY UMOWNE

Dostawca na nasze pisemne żądanie zapłaci nam kary umowne w przypadku:

a) odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie dostawcy,

b) opóźnienia w wydaniu towaru lub usunięcia wady w okresie rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminu określonego przez strony w wysokości 0,5% wartości towaru/usługi  za każdy dzień opóźnienia.

 Jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

IX.Siła wyższa

Siła wyższa, w tym wojna lub podobne zdarzenia jak również wszelkiego rodzaju przerwy w działalności, strajki, lub inne powody czy zdarzenia które prowadzą do ograniczenia lub zawieszenia działalności gospodarczej  będą uprawniać nas do przełożenia naszych zobowiązań do przyjęcia dostawy lub całkowitego bądź częściowego wycofania się z umowy oraz zwalniają nas z odpowiedzialności. Przesunięcie lub wycofanie się nie uprawnia dostawcy do żądania jakichkolwiek odszkodowań.

X.Kodeks postępowania dostawców

W naszym „Kodeksie etycznym dostawców” opisaliśmy i przedstawiliśmy przyjęte przez nas zasady stabilnego rozwoju i podstawowe standardy z zakresu ochrony środowiska, standardy pracy i społeczne. Kodeks jest dostępny na stronie internetowej http://www.gorazdze.pl/pl/kodeks_etyczny_dostawcow

Dostawcy muszą przestrzegać zasad naszego „Kodeksu etycznego dostawców”. W przypadku gdy dostawca złamie zasady i standardy określone w „Kodeksie” możemy rozwiązać umowę –– po złożeniu pisemnego - jeśli jest to wymagane - wypowiedzenia. Ponadto, oczekujemy, że dostawca zapewni przestrzeganie tych standardów przez swoich pracowników i podwykonawców.

XI.Miejsce wykonania, prawo, jurysdykcja i obowiązująca wersja warunków zakupu

Miejscem realizacji (umowy) będzie miejsce gdzie dostarczone mają być towary lub gdzie mają być świadczone usługi.

W stosunku do umowy i niniejszych warunków obowiązywać będą przepisy prawa polskiego z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowych umowach sprzedaży towarów (CISG).

Wszelkie spory wynikające z lub związane ze stosunkiem umownym będą podlegać jurysdykcji sądów w Opolu.

XII.Rozłączność

W przypadku gdyby niektóre zapisy niniejszych warunków zakupu stały się nieważne to nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.