Praktyki studenckie

Organizujemy bezpłatne praktyki studenckie dla studentów wszystkich lat studiów. Czas trwania praktyk zwyczajowo wynosi 1 miesiąc, jednak okres ten może być zmodyfikowany w zależności od potrzeb i możliwości studentów i spółki. Praktyki odbywają się w siedzibie spółki w Choruli. Program praktyk opracowywany jest w oparciu o wytyczne Uczelni oraz potrzeby studentów. Dbamy o to, żeby student odbywający praktykę w Grupie Górażdże poznał dobrze naszą firmę, jej poszczególne działy organizacyjne oraz miał możliwość praktycznego przełożenia wiedzy zdobytej w trakcie studiów.
Istnieje możliwość połączenia praktyki studenckiej ze zbieraniem danych niezbędnych do pisania dyplomowej. W takiej sytuacji organizacja i program praktyki skupia się na kwestiach merytorycznych związanych ściśle z tematem pracy.

Aplikację na praktyki prosimy składać za pośrednictwem poczty na ręce Dyrektora Personalnego. Aplikacja powinna zawierać dane osobowe studenta, kontakt, nazwę uczelni, obrany kierunek studiów, aktualny rok studiów, zakres praktyki, informację czy student również jest zainteresowany pisaniem pracy dyplomowej, ewentualny tytuł pracy. Informacje te powinny być potwierdzone przez właściwy dziekanat.