Stosowanie surowców alternatywnych w produkcji cementu

Cement powstaje w procesie przemiału klinkieru wraz z dodatkami. Klinkier, półprodukt w produkcji cementu wypalany jest w piecach obrotowych z surowców naturalnych: kamienia wapiennego i margla. Klinkier można częściowo zastąpić dodatkami. To korzyść dla środowiska, bowiem poprzez zastosowanie różnego rodzaju dodatków do produkcji cementu, takich jak: reagips z procesu odsiarczania spalin w elektrowni, popioły lotne czy granulowany żużel wielkopiecowy, ogranicza się zużycie surowców naturalnych potrzebnych do produkcji cementu oraz emisję gazów, zwłaszcza CO2. Produkowane w ten sposób górażdżańskie cementy (CEM II, CEM III,CEM V) spełniają wszelkie wymagania normowe.