Strategia ekologiczna Górażdże Cement

Strategia ekologiczna Górażdże Cement SA. jest realizowana w czterech obszarach. Pierwszy z nich to inwestowanie w najnowocześniejsze, sprawdzone i dostępne technologie produkcji cementu. Drugi dotyczy efektywnej eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie paliw alternatywnych. Trzeci to efektywna eksploatacja zasobów surowcowych poprzez zwiększenie ilości dodatków do produkcji cementu (regips, popioły lotne, żużel wielkopiecowy). Górażdże prowadzą także rekultywację terenów poeksploatacyjnych swoich kopalń surowców oraz programowe działania w zakresie ochrony biologicznej różnorodności na ich terenie. Firma podejmuje szereg inicjatyw, aktywnie współpracując z organizacjami środowiskowymi oraz placówkami naukowymi w zakresie ochrony przyrody.

Certyfikaty i pozwolenia

W 2001 roku Górażdże Cement S.A. jako pierwsza firma w polskim przemyśle cementowym uzyskały Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodny z międzynarodowymi standardami ISO 14001. Więcej >

Stosowanie surowców odpadowych w produkcji cementu

Cement wytwarza się z klinkieru, który powstaje w procesie wypału surowców naturalnych: kamień wapienny, margiel. Klinkier można częściowo zastąpić surowcami odpadowymi. Więcej >

Odzysk energetyczny odpadów

Podstawowym paliwem stosowanym do opalania pieców w Cementowni Górażdże jest węgiel kamienny. Od 1997 roku zakład stosuje również, podobnie jak większość europejskich cementowni, paliwa alternatywne. Więcej >

Inwestycje

W ostatnich 5 latach (2009-2013) Górażdże Cement S.A. zainwestowały w ochronę środowiska ponad 94 mln złotych. Najważniejsze inwestycje były związane m.in. z modernizacją urządzeń. Więcej >