Zasady odpowiedzialności za produkt Górażdże Cement SA

1. Wstęp
Użyte w „Zasadach odpowiedzialności za produkt Górażdże Cement S.A.” określenia *) oznaczają:

Strony umowy:

 • Górażdże Cement S.A.,
 • Partner;

Cement – oznacza cement workowany i/lub luzem 

Produkt  – oznacza wyrób (cement i/lub zaprawy budowlane) wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu przez Górażdże Cement S.A. o właściwościach opisanych w „Deklaracji Właściwości Użytkowych”.

Reklamacja – pisemne zawiadomienie przez Partnera – składającego reklamację – o wadzie produktu  w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień.

*) użyte w niniejszych zasadach określenia w znaczeniu jak wyżej mogą być stosowane z dużej lub małej litery.

2. Gwarancja

Górażdże Cement zapewnia o dobrej jakości oferowanych w sprzedaży produktów i ich zgodności z wymaganiami aktualnych norm:

 • PN-EN 197-1:2012 „Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku”,
 • PN-B -19707:2013 „Cement – Cement specjalny – skład, wymagania i kryteria zgodności”,
 • PN-EN 14216:2005 „Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji”,
 • PN-EN 998-1:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska”,
 • PN-EN 998-2:2012 :Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska”
 • PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania”, co jest potwierdzone wystawianą „Deklaracją właściwości użytkowych”.

Górażdże Cement S.A. na sprzedawane produkty udziela gwarancji:

 • 30 dni na cement klasy wytrzymałościowej 52,5R,
 • 60 dni na cement klasy wytrzymałościowej 22,5, 32,5N; 32,5R; 42,5N; 42,5R; 52,5N,
 • 120 dni, niezależnie od klasy wytrzymałościowej, na cement pakowany w worki z przekładką foliową,
 • 12 miesięcy, na zaprawy budowlane tj. „Zaprawa murarska”, „Zaprawa Tynkarska” i „Wylewka Betonowa”.

Okres gwarancji w przypadku cementu luzem liczony jest od daty umieszczonej na dokumencie WZ, natomiast cementu workowanego i zapraw budowlanych od daty workowania umieszczonej na worku. Towar zostaje objęty gwarancją pod warunkiem przechowywania zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 niniejszych zasad.

3. Zasady przechowywania  produktu

3.1. Miejsca przechowywania produktu

 1. cementu workowanego i zapraw budowlanych:

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami),magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

 1. cementu workowanego i zapraw budowlanych na paletach z kapturami foliowymi:

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boku przed opadami),magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),składy otwarte niezadaszone o utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed gromadzeniem się wody (np. wskutek opadów atmosferycznych) – folia kapturów nie może być uszkodzona;

 1. cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i rozładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do oczyszczania oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

3.2. Warunki przechowywania produktu

 1. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające produkt przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające produkt  przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem;
 1. Warunki jakie winny spełniać magazyny specjalne  określa punkt 3.1 ppkt c).

3.3. Okres przechowywania produktu

Dopuszczalny okres przechowywania produktu  zależny jest od miejsca przechowywania:

 1. okres przechowywania w magazynach zamkniętych i magazynach specjalnych nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu zachowania cech normowych produktu, określonych w pkt 2;
 1. okres przechowywania produktów w składach otwartych nie powinien być dłuższy niż 10 dni (w znacznym stopniu zależy od aktualnych warunków atmosferycznych) – nie dotyczy to cementu workowanego i zapraw budowlanych na paletach z kapturami foliowymi, do którego stosuje się pkt 3.2.a.

3.4. Technika przechowywania

 1. Przechowywanie cementu workowanego i zapraw budowlanych

Worki z cementem lub zaprawą należy układać w stosy płaskie. Liczba worków w stosie nie powinna przekraczać 6 sztuk;

Poszczególne partie produktu, z podziałem na rodzaje, klasy, powinny być układane w oddzielnych stosach. Między stosami ułożonych worków należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych stosów. Szerokość dróg przejazdowych powinna być dostosowana do używanego w magazynie środka transportu;

Przechowywanie cementu workowanego i zapraw budowlanych na paletach z kapturami foliowymi dopuszczalne jest na wysokość maksymalnie dwóch pakietów;

 1. Przechowywanie cementu luzem

W każdym ze zbiorników należy przechowywać wyłącznie cement jednego rodzaju i jednej klasy wytrzymałościowej, pochodzący od jednego dostawcy;

 1. Znakowanie przechowywanego produktu

Stosy worków z cementem, zaprawami budowlanymi oraz zbiorniki cementu luzem (magazyny specjalne)  powinny być zaopatrzone w tabliczki zawierające informacje o rodzaju produktu nazwę wytwórni i miejscowość, masę produktu w partii i datę wysyłki lub datę workowania.

4. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Zgłoszenie reklamacji o wadliwej jakości cementu

 1. Reklamacja powinna być złożona przez Partnera na piśmie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od stwierdzenia niezachowania przez produkt wymogów jakościowych lecz  przed upływem okresu trwania gwarancji, w zależności od rodzaju produktu i opakowania – patrz pkt 2. Prawo do złożenia reklamacji wygasa po upływie terminów określonych w pkt 2.
 1. Do reklamacji powinien być dołączony, pod rygorem jej odrzucenia, dowód zakupu produktu (dokument WZ, faktura lub rachunek);
 1. Składający reklamację powinien posiadać, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji, reklamowaną partię wyrobu, np. do poboru prób kwestionowanego produktu lub oględzin uszkodzonych opakowań;
 1. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji, do oględzin reklamowanych partii produktu oraz, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia przyczyn reklamacji, do poboru prób reklamowanego produktu w terminie i miejscu ustalonym ze Składającym reklamację.

4.2. Odpowiedzialność Górażdże Cement S.A. z tytułu braków ilościowych  oraz wadliwych opakowań produktu 

Odpowiedzialność Górażdże Cement S.A. w tym zakresie kształtuje się na zasadach ogólnych.

Transport kolejowy

 1. Reklamacja opakowania (opakowań) powinna być złożona na piśmie najpóźniej 7 dni od daty odbioru produktu przez Składającego reklamację;
 1. Reklamacja dotycząca niezgodności pomiędzy ilością produktu deklarowaną w dokumentach wysyłkowych, a ilością produktów odebraną przez Składającego reklamację powinna być złożona na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbioru produktu przez Składającego reklamację;
 1. Do reklamacji powinien być dołączony, pod rygorem jej odrzucenia, dowód zakupu produktu (faktura lub rachunek) oraz: protokół kolejowy sporządzony przez PKP opisujący rodzaj i wielkość strat w przypadku transportu produktu w workach lub dokument ważenia kontrolnego, dokument legalizacyjny wagi kontrolnej w przypadku niedoboru ilościowego produktu transportowanego luzem;
 1. Składający reklamację powinien posiadać, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji, reklamowaną partię produktu;
 1. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji, do oględzin reklamowanych partii produktu w terminie i miejscu ustalonym ze Składającym reklamację.

Transport samochodowy

 1. Reklamacja opakowań, jak również niezgodności pomiędzy ilością produktu deklarowaną na fakturze (rachunku), a odebraną przez Składającego reklamację lub upoważnionego przez niego przewoźnika, powinna zostać złożona natychmiast przy odbiorze towaru przez jedną z tych osób – ustnie do protokołu lub na piśmie;
 1. Po przyjęciu towaru bez zastrzeżeń, potwierdzonym podpisem na przepustce materiałowej, odpowiedzialność za powierzony towar w zakresie prawidłowych warunków transportu przejmuje przewoźnik;
 1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych produktu lub uszkodzeń opakowań nieujawnionych przed przyjęciem towaru, reklamacja powinna zostać  złożona na piśmie w terminie 7 dni od daty odbioru, wraz z pisemnym potwierdzeniem szkody przez przewoźnika;
 1. Do reklamacji powinien być dołączony, pod rygorem jej odrzucenia, dowód zakupu produktu (faktura lub rachunek) oraz, w przypadku braków ilościowych produktu luzem, protokół ważenia wraz z dokumentem legalizacyjnym wagi kontrolnej;
 1. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji, do oględzin reklamowanych partii produktu w terminie i miejscu ustalonym ze Składającym reklamację.

4.3. Postępowanie wyjaśniające

Rozpatrzenie reklamacji to nie tylko samo zadośćuczynienie stronie poszkodowanej, ale także wskazówka na przyszłość:

 1. Zgłoszenie reklamacji przyjmują kompetentni pracownicy Górażdże Cement S.A.  i rozpoczynają postępowanie wyjaśniające, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Górażdże Cement S.A.;
 1. Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości produktu decydujące znaczenie mają wyniki ekspertyzy, którą przeprowadza się zgodnie z odpowiednią normą jakościową dotyczącą danego produktu. Próby do badań  wszystkich produktów  pobiera się wg PN-EN -196-7:2009 część 7 „Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu”. Koszty ekspertyzy ponosi strona, na której niekorzyść reklamacja będzie rozpatrzona;
 1. Postępowanie wyjaśniające kończy się ustaleniem dalszego trybu postępowania w stosunku do zgłoszonej reklamacji, o którym Składający reklamację powinien zostać poinformowany w terminie 14 dni, licząc od daty wpłynięcia reklamacji do Górażdże Cement S.A;
 1. W przypadku uznania reklamacji Górażdże Cement S.A. naprawi szkodę na zasadach uzgodnionych przez strony lub określonych w kodeksie cywilnym;
 1. W razie wniesienia bezpodstawnej reklamacji Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do obciążenia Składającego reklamację kosztami postępowania wyjaśniającego;
 1.    Od decyzji negatywnych Składający reklamację może się odwoływać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

REGIONALNI KOORDYNATORZY SPRZEDAŻY

Region I (Województwa: Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Lubuskie)
Region IV (Województwa: Dolnośląskie, Opolskie)
Marcin Jakubiak, Regionalny koordynator sprzedaży cementu luzem
tel. +48 881 924 026
e-mail: marcin.jakubiak@gorazdze.pl
Waldemar Małecki, Regionalny koordynator sprzedaży cementu luzem
tel. +48 781 850 827,
e-mail: waldemar.malecki@gorazdze.pl
Rafał Lis, Regionalny przedstawiciel terenowy ds. sprzedaży cementu workowanego
tel. +48 693 437 656
e-mail: rafal.lis@gorazdze.pl
Anna Król, Przedstawiciel terenowy ds. sprzedaży cementu workowanego
tel. +48 695 056 241
e-mail: anna.krol@gorazdze.pl
Region II (Województwa: Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie)
Region V ( Województwo Śląskie)
Piotr Nowak, Regionalny koordynator sprzedaży cementu luzem
tel. +48 721 365 411, 
e-mail: piotr.nowak@gorazdze.pl
Michał Wąsik, Regionalny Koodynator sprzedaży cementu luzem
tel.+48 601 441 246,
e-mail: michal.wasik@gorazdze.pl
Maciej Wydmuch, Przedstawiciel terenowy ds. sprzedaży cementu workowanego 
tel. +48 661 122 691
e-mail: maciej.wydmuch@gorazdze.pl
Grzegorz Pandel, Przedstawiciel terenowy ds. sprzedaży cementu workowanego
tel. +48 693 437 652
e-mail: grzegorz.pandel@gorazdze.pl
Region III (Województwa: Podlaskie, Mazowieckie, Łódzkie, Lubelskie)
Region VI (Województwa: Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie) 
Łukasz Górski, Regionalny koordynator sprzedaży cementu luzem
tel. +48 728 840 233,  
e-mail: lukasz.gorski@gorazdze.pl
Andrzej Charchut, Regionalny koordynator sprzedaży cementu luzem
tel. +48 695 234 960,
e-mail: andrzej.charchut@gorazdze.pl
Małgorzata Marczak, Przedstawiciel terenowy ds. sprzedaży cementu workowanego 
Tel.+48 609 230 582
e-mail: malgorzata.marczak@gorazdze.pl
Grzegorz Pandel, Przedstawiciel terenowy ds. sprzedaży cementu workowanego 
tel. +48 693 437 652
e-mail: grzegorz.pandel@gorazdze.pl

DZIAŁ CENTRALNEJ LOGISTYKI

Dostawy Cementu - składanie zamówień

Dostawy samochodowe
(cement luzem i cement workowany)

tel. 77 777 9010
logistyka.samochod@gorazdze.pl

Dostawy kolejowe
(cement luzem i cement workowany)

tel. 77 777 8858
logistyka.pociag@gorazdze.pl
Dostawy cementu - monitorowanie wysyłki
Dostawy samochodowe
(cement luzem)

tel. 77 777 9011

Dostawy samochodowe
(cement workowany)
tel. 77 777 9012
Dostawy kolejowe
(cement luzem i cement workowany)
tel. 77 777 88 58

DZIAŁ ADMINISTRACJI SPRZEDAŻY

tel. 77 777 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826
fax: 77 777 8838